Energetski kablovi 1-35Kv

Oznaka Opis
PP00 (NYY) Energetski i signalni 0,6/1 kV kabl izolovan i oplašten PVC-om
PP40 (NYCY) Energetski i signalni 0,6/1 kV kabl izolovan i oplašten PVC-om
PP40 (NYCWY) Energetski 0,6/1 kV kabl izolovan i oplašten PVC-om
PP41 (NYBY) Energetski i signalni 0,6/1 kV kabl izolovan i oplašten PVC-om, armiran èeliènom trakom
PP44 (NYRY) Energetski i signalni 0,6/1 kV kabl izolovan i oplašten PVC-om, armiran okruglim èeliènim provodnicima
XP00 (N2XY) Energetski i signalni 0,6/1 kV kabl izolovan XLPE-om, oplašten PVC-om
XP40 (N2XCY) Energetski i signalni 0,6/1 kV kabl izolovan XLPE-om, oplašten PVC-om, s koncentričnim zaštitnim provodnikom
FG7OR Energetski i signalni 0,6/1 kV fleksibilni kabl izolovan tvrdom EPM-gumom i oplašten PVC-om
PP00-A (NAYY) Energetski 0,6/1 kV kabl izolovan i oplašten PVC-om, s Al vodičima
PP40-A (NAYCWY) Energetski 0,6/1 kV kabl izolovan i oplašten PVC-om, s Al vodičima i koncentričnim zaštitnim provodnikom
XHP48 (N2XSY) Srednjenaponski jednožilni kabl, izolovan XLPE-om, oplašten PVC-om 10-35kV
N2XS2Y Srednjenaponski jednožilni kabl, izolovan XLPE-om, oplašten PE-om 10-35kV
XHE49 (N2XS(F)2Y) rednjenaponski jednožilni kabl, izolovan XLPE-om, oplašten PE-om, uzdužno vodonepropusan 10-35 kV
XHP48-A (NA2XSY) Srednjenaponski jednožilni kabl, izolovan XLPE-om, oplašten PE-om, uzdužno vodonepropusan 10-35 kV
NA2XS2Y Srednjenaponski jednožilni kabl, izolovan XLPE-om, oplašten PE-om, s Al provodnicima 10-35 kV
XHE49A (NA2XS(F)2Y) Srednjenaponski jednožilni kabl, izolovan XLPE-om, oplašten PE-om, s Al provodnicima,uzdužno vodonepropusan 10-35 kV
N2XSEY Srednjenaponski višežilni kabl, izolovan XLPE-om, oplašten PVC-om 10-35 Kv

energetski kablovi